Personuppgiftspolicy

Innehållsförteckning

1.           Syfte och mål

2.           Definitioner och förklaringar

3.           Personuppgiftsbehandling vid besök på vår hemsida

4.           Behandling av personuppgifter

5.           Principer

6.           Dina rättigheter

7.           Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

 

1.  Syfte och mål

På samma sätt som för samhället i stort har Hjältevadshus AB, våra kunder, medarbetare och leverantörer påverkats av den ökade digitaliseringen och globaliseringen som har medfört en väsentlig ökning av spridningen av personuppgifter. Digitaliseringen innebär ökade möjligheter, men också ett större behov av skydd för de registrerades personuppgifter. I linje med detta är syftet med denna policy att beskriva de övergripande principer som ska gälla för personuppgiftsbehandlingar för Hjältevadshus AB. Policyn kan komma att uppdateras men senaste versionen hittar du på vår hemsida. Kräver uppdatering ditt samtycke kommer vi meddela dig.

Målet för Hjältevadshus behandling av personuppgifter är att säkerställa en laglig behandling som överensstämmer med grundläggande principer för behandlingen i gällande dataskyddslagstiftning, och som gör att kunden, medarbetaren och leverantören känner sig trygg med vår hantering av deras personuppgifter.

2.  Definitioner och förklaringar

I denna policy används följande definitioner:

Personuppgifter Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet

 

Behandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring

 

Personuppgiftsansvarig En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses, föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt

 

Personuppgiftsbiträde En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

 

 

3.   Personuppgiftsbehandling vid besök på vår hemsida

Hjältevadshus policy är att hantera alla personuppgifter på ett säkert sätt. Vi respekterar våra kunder och besökares personliga integritet. Nedanstående tekniska lösningar används för förbättrad webupplevelse och grundläggande funktionalitet på hemsidan.

 

Cookies Hjaltevadshus.se nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter.
Informationen används för att anpassa sidans innehåll efter användarens valda säljkontor.
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att viss funktionalitet på webbplatsen begränsas.

 

Google Analytics Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google är certifierade enligt Privacy Shield, vilket innebär att dom motsvarar kraven som EU har enligt GDPR. Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar.

Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut.

Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

 

 

Sekretess Vi på Hjältevadshus strävar efter att ge dig så mycket kontroll som möjligt över den privata information du lämnar oss; det är viktigt för oss att du känner dig säker när du besöker vår webbplats. Hjältevadshus AB är ansvarigt för de personuppgifter du lämnar på webbplatsen, exempelvis när du beställer en katalog, använder Mina sidor eller prenumererar på nyhetsbrev via e-post.

De uppgifter du lämnar på webbplatsen används av endast Hjältevadshus. Vi försäkrar att dina uppgifter inte förs vidare till någon tredjeparts-organisation utan ditt samtycke.

I framtiden kan det bli aktuellt att vi erbjuder förmåner eller specialtjänster i samarbete med något annat företag. I så fall inhämtar vi först särskilt samtycke från dig genom att du får anmäla dig till just den aktiviteten. Detta gäller dock inte om skyldigheten beror på bestämmelse i lag eller informationen är av sådan art att det är uppenbart att samtycke inte behövs.

 

 

 

4.  Behandling av personuppgifter

 

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till Hjältevadshus eller som vi samlar in på annat sätt. Nedan beskriver för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar samt hur och varför behandlingen sker.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att uppnå de ändamål som anges i denna policy. Vi ingår då ett personuppgiftsbiträdesavtal med dessa aktörer för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och vår personuppgiftspolicy.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna policy om vi inte är rättsligt skyldiga till det eller om vi erhållit ditt medgivande till sådan handling.

I de fall behandlingen baseras på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke och vi slutar behandla dina uppgifter.

Nyhetsbrev Uppgifter
Namn och mailadressLaglig grund för behandlingen
Behandlingen som är baserad på samtycke, är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera förfrågningar från dig.

 

 

Katalogbeställning Uppgifter
Namn, adress, telefonnummer och mailadressLaglig grund för behandlingen
Behandlingen, som är baserad på intresseavvägning är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera förfrågningar från dig.

 

 

Offert-/kalkylförfrågan Uppgifter
Namn, adress, telefonnummer och mailadress, fastighetsinnehav, familjeförhållandeLaglig grund för behandlingen
Behandlingen, som är baserad på intresseavvägning är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera förfrågningar från dig.

 

Entreprenadavtal Uppgifter
Namn, adress, telefonnummer och mailadress, fastighetsinnehav, familjeförhållande samt lånelöfteLaglig grund för behandlingen
Behandlingen, som är baserad på avtal är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalsvillkoren.Lagring
Om entreprenadavtalet leder till ett avropsavtal lagras dina uppgifter under tolv år. Vid annullering gallras dina uppgifter efter två år, om du inte själv begär att de ska raderas.

 

Avropsavtal Uppgifter
Namn, adress, telefonnummer och mailadress, fastighetsinnehav, familjeförhållande samt lånelöfteLaglig grund för behandlingen
Behandlingen, som är baserad på avtal är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalsvillkoren.Lagring
Dina uppgifter lagras under tolv år. Du har under denna period inte rätt att få dina uppgifter raderade.

 

 

5.  Principer

Hjältevadshus AB ska vid behandling av personuppgifter följa de principer som stadgas i dataskyddsförordningen, vilka omfattar:

 

Laglighet, korrekthet och öppenhet Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade

 

Ändamålsbegränsning Uppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål

 

Uppgiftsminimering Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas

 

Korrekthet Uppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål

 

Lagringsminimering Uppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

 

Integritet och konfidentialitet Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder

6.  Dina rättigheter

 

Dataskyddsförordningen reglerar de rättigheter du har när vi hanterar dina personuppgifter, vilka omfattar:

 

Tillgång till uppgifter Du har rätt att få reda på vilka av dina personuppgifter vi behandlar samt hur och för vilka ändamål vi behandlar dessa. Du har också rätt att få information om personuppgifterna lämnats ut till någon annan. Du får också begära ut en kopia på de personuppgifter som behandlas.

 

Rättelse av uppgifter Du har alltid rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

 

Radering av uppgifter  Du har rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter om någon av dessa förhållanden gäller
a. Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in
b. Du inte längre samtycker till behandling av personuppgifterna och vår rätt att behandla uppgifterna grundar sig uteslutande på ditt samtycke
c. Dina intressen av att vi inte behandlar uppgifterna väger tyngre än våra eller någon annans berättigade intressen av att behandla uppgifterna
d. Dina personuppgifter behandlats på ett olagligt sätt
e. Dina personuppgifter måste raderas för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelseDu har dock inte rätt att få uppgifter raderade som behöver behandlas för att fullgöra ett avtal där du är part.

 

 Begränsning av uppgifter Du har rätt att kräva att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter om någon av dessa förhållanden gäller
a. Om du har meddelat oss att de personuppgifter vi behandlar inte är korrekta så kan du begära att vi ska begränsa vår behandling till dess att vi kontrollerat uppgifterna eller uppdaterat dem.
b. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas.
c. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men uppgifterna ändå inte kan raderas då vi behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
d. Om du invänt på behandlingen av personuppgifter så kan du begära att vi begränsar behandlingen i avvaktan på att vi utreder om behandlingen är korrekt.

 

Dataportabilitet av uppgifter Du har rätt få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och föra över dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke. Du har också rätt att begära att vi överför personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

 

Invändningar Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen om vi som grund för behandlingen angett att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen eller någon annans berättigade intressen.

 

 

Klagan Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som inte står i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) så har du rätt att klaga till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

7.  Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är:

Hjältevadshus AB, org.nr. 556232-9135.
Storgatan 10
570 32 Hjältevad
0381-239 00
info@hjaltevadshus.se